Pensjonat pod Kotelnicą, Białka Tatrzańska
, Białka Tatrzańska
Przyjazd
Wyjazd

Regulaminy

Regulamin Obiektu

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

§1.

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pensjonatu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie Pod Kotelnicą. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu Pod Kotelnicą.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji oraz na stronie internetowej: http://www.podkotelnica.pl/regulamin
 4. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług osobom nieprzestrzegającym niniejszego Regulaminu.

§2.

 1. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać osobiście w budynku Pensjonatu Pod Kotelnicą ( w recepcji ),  telefonicznie pod numerem 18 265 44 77, lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@podkotelnica.pl.
 2. Osobom, które nie dokonały rezerwacji i/lub nie wpłaciły zadatku zakwaterowanie nie jest gwarantowane.
 3. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Pensjonat Pod Kotelnicą zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 4. Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Pensjonat Pod Kotelnicą na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz Polityce Prywatności.
 5. Rezerwacji można dokonać na osobę fizyczną bądź osobę prawną.
 6. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie wstępnej rezerwacji wraz z numerem rezerwacji.
 7. Gość po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest obowiązany do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej stanowiącej zadatek w rozumieniu art.394 KC w wysokości 30% - 50% kosztów pobytu do 3 dni od daty wykonania rezerwacji wstępnej, lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Niniejszej wpłaty należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej PL 55 8791 0009 0000 0008 0002 0001 KOD SWIFT: POLUPLPR, w tytule podając nazwisko oraz numer rezerwacji.
 8. Za datę wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej uznaje się datę zaksięgowania przelewu na ww. koncie.
 9. Pensjonat zastrzega sobie prawo do usunięcia rezerwacji w przypadku braku zaksięgowania na ww. koncie opłaty rezerwacyjnej do 4 dni od daty dokonania  rezerwacji.
 10. Pozostałe koszty pobytu gość jest obowiązany uiścić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą w chwili zameldowania w obiekcie. Nie akceptujemy karty płatniczej American Express.
 11. Opłata rezerwacyjna stanowiąca zadatek jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, a zarezerwowany pokój zostanie ponownie sprzedany – w takiej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji lub zwrot 50% wpłaconej kwoty.
 12. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. Pozostała część kwoty za niewykorzystany pobyt może zostać zwrócona na wniosek klienta tylko w przypadku sprzedaży zwolnionych miejsc noclegowych po tej samej cenie i na taki sam okres pobytu.
 13. W przypadku zakupienia pakietów pobytowych (oferta świąteczna, sylwestrowa, wielkanocna itp.) niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu, jak również jego skrócenie nie powoduje zwrotu pieniędzy. Świadczenia zawarte w pakiecie stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania osobnej ich wyceny.
 14. Brak zameldowania Gościa do 8:00 rano dnia następnego ( dzień później od zarezerwowanego dnia przyjazdu ) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli nie ustalono inaczej z recepcją.
 15. Wszelkie dostępne promocje/rabaty nie łączą się ze sobą.
 16. W celu otrzymania faktury Gość ma obowiązek poinformować recepcję o tym fakcie, najpóźniej w dniu wykonania opłaty rezerwacyjnej. Na zaksięgowany zadatek zostanie wystawiona faktura zaliczkowa. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię i nazwisko Gościa.
 17. Firma dokonująca rezerwacji pobytu w postaci konferencji, szkolenia, wyjazdu integracyjnego, eventu obowiązana jest do podpisania przed wpłatą zadatku umowy dotyczącej organizacji i świadczenia zamawianych usług.

§3.

 1. Pokój w Pensjonacie Pod Kotelnicą wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Usługa zameldowania oraz wymeldowania Gości jest możliwa w godzinach 8:00 - 22:00. 
 3. Przedłużenie doby hotelowej do godziny 14:00 wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 80 PLN/pokój. Życzenie wydłużenia doby hotelowej należy zgłosić najpóźniej w dniu wymeldowania do godziny 9:00. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku braku dostępności pokoi.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, powinno zostać przez Gościa zgłoszone w recepcji najpóźniej w przed dzień wyjazdu. Pensjonat uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu o kolejną/e dobę/y w przypadku posiadania dostępnych pokoi, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. W przypadku niewymeldowania się do czasu zakończenia doby hotelowej, Pensjonat zastrzega sobie prawo do usunięcia pozostawionych rzeczy w pokoju na koszt i ryzyko Gościa oraz zdeponowanie ww. rzeczy w szatni hotelowej bądź innym wolnym pokoju lub automatycznego przedłużenia doby zgodnie z obwiązującym cennikiem.
 6. Pensjonat Pod Kotelnicą zastrzega sobie prawo do zameldowania wyłącznie osób pełnoletnich. 
 7. Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość celem identyfikacji. W przypadku odmowy okazania przez Gościa ważnego dokumentu tożsamości Pensjonat może odmówić zameldowania.
 8. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył niniejszy Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu pensjonatu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gości, pracownika, lub innych osobach przebywających w pensjonacie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Pensjonatu.
 9. Pensjonat może odmówić przyjęcia każdego innego Gościa, który w ocenie obsługi zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu innych Gości, pracowników.
 10. W godzinach 23:00 – 7:00 w obiekcie mogą przebywać osoby wyłącznie zameldowane.
 11. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. W przypadku otwarcia rachunku za usługi gastronomiczne podczas pobytu w hotelu, paragon fiskalny/faktura wydany/a będzie w recepcji po uiszczeniu płatności za usługi, najpóźniej w chwili wymeldowania.

§4.

 1. Pensjonat Pod Kotelnicą, dodatkowo, na życzenie Gościa świadczy nieodpłatnie usługi:
  1. Udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  2. Przechowywania pieniędzy i przedmiotów wartościowych zgodnie z §6 pkt. 4 z wyłączeniem §6 pkt. 6
  3. Przechowywania bagażu gościa. Pensjonat może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego
  4. Przechowywania sprzętu sportowego
 2. Parking niestrzeżony i bezpłatny jest przeznaczony tylko dla Gości Pensjonatu Pod Kotelnicą. Nie ponosimy odpowiedzialności za pojazdy pozostawione na parkingu oraz rzeczy znajdujące się w środku. Pensjonat nie dokonuje rezerwacji miejsc parkingowych.
 3. Korzystanie ze Strefy Spa Pensjonatu Pod Kotelnicą jest możliwe po zapoznaniu się z regulaminem Strefy SPA, dostępnym przy wejściu do ww. strefy. Wejście na teren SPA oznacza automatycznie akceptację regulaminu.

§5.

 1. Korzystanie z usług Pensjonatu Pod Kotelnicą odbywa się z poszanowaniem dobrych obyczajów i ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00.
 2. Osoby niepełnoletnie powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania osób niepełnoletnich, nad którymi mają obowiązek sprawowania opieki.
 3. Korzystanie z wyposażenia Pensjonatu Pod Kotelnicą powinno być zgodne z jego przeznaczeniem. Zniszczenia, uszkodzenia mienia pensjonatu, powstałe z winy Gościa  lub z winy odwiedzających go osób, Gość ponosi odpowiedzialność finansową zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego regulaminu. W przypadku uszkodzenia mienia pensjonatu nie zawartego w załączniku nr 1 Pensjonat Pod Kotelnicą zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny szkody. Odpowiedzialność finansowa obejmuje szkody wyrządzone zarówno te powstałe w trakcie pobytu, jak i ujawnione po wyjeździe Gościa.
 4. Gość ma obowiązek poinformować recepcję Pensjonatu Pod Kotelnicą o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5.  Gość obiektu ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu.
 6. Każdorazowo Gość, opuszczający pokój,  ze względów bezpieczeństwa powinien wyciągnąć kartę pokojową z gniazda w celu wyłączenia zasilania w pokoju oraz zamknąć drzwi i okna.

§6.

 1. Pensjonat Pod Kotelnicą ma obowiązek zapewnić:
  1. Warunki do nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
  2. Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości.
  3. Profesjonalną i uprzejmą obsługę
  4. Wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie. W miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 2. Pensjonat pod Kotelnicą świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie ich w recepcji.
 3. Gość ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację należy złożyć na piśmie w recepcji pensjonatu. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
 4. Gość powinien umieścić wszelkie kosztowności, pieniądze oraz inne przedmioty o znacznej wartości w sejfie. Pensjonat oferuje nieodpłatnie możliwość umieszczenia ww. przedmiotów w sejfie depozytowym znajdującym się w recepcji.
 5. Podmiot prowadzący pensjonat odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu w recepcji.
 6. Pensjonat Pod Kotelnicą zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.

§7.

 1. Drzwi wejściowe w godzinach 23:00 – 7:00 mogą być otwierane za pomocą karty – klucza.
 2. Pensjonat Pod Kotelnicą bezwzględnie nie akceptuje pobytu zwierząt.
 3. Zabronione jest używanie w pokojach grzałek, suszarek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju o mocy większej niż 1000 Vat.
 4. W budynku zabrania się:
  1. Chodzenia w butach narciarskich,
  2. Wnoszenia sprzętu narciarskiego i sportowego,
  3. W salach ogólnodostępnych ( w tym restauracji ) wnoszenia żywności i napojów ( w tym napojów alkoholowych ) zakupionej/ych poza pensjonatem,
  4. Wynoszenia z części restauracyjnej  żywności,
  5. Spożywania alkoholu i napojów alkoholowych w miejscach ogólnodostępnych poza restauracją i drink-barem,
 5. Zabrania się wynoszenia ręczników poza teren obiektu. Istnieje możliwość wypożyczenia w recepcji ręczników w cenie 8 PLN/ szt.
 6. Obiadokolacje są serwowane w godzinach 16:00 – 18.00. Istnieje możliwość obiadokolacji w godzinach 18:00-20:00 za dodatkową  opłatą 10 zł./każdy obiad, po uprzednim poinformowaniu recepcji, w innym przypadku niewykorzystany obiad przepada.
 7. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np. przerwy w dostawie wody lub prądu.
 8. W Pensjonacie i jego bezpośrednim otoczeniu palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych, używanie papierosów elektrycznych, podgrzewaczy tytoniu i używanie ognia otwartego jest surowo zabronione. W przypadku złamania zapisu regulaminu dot. zakazu palenia pensjonat ma prawo nałożyć na Gościa karę pieniężną w wysokości 500 PLN.
 9. W przypadku, gdy złamanie zakazu palenia przez Gościa uruchomi alarm przeciwpożarowy, co skutkuje interwencją straży pożarnej, obiekt nałoży na Gościa karę związaną z pokryciem kosztów interwencji straży pożarnej.
 10. Na terenie Pensjonatu Pod Kotelnicą zabrania się sprzedaży obnośnej.
 11. Osoby odwiedzające Gości Pensjonatu mogą przebywać na terenie obiektu w godzinach 7:00 - 23:00 po uprzednim poinformowaniu recepcji.
 12. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na jego pisemny wniosek, na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty znalezione zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397).
 13. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych: broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych i innych materiałów uznanych za niebezpieczne.
 14. W przypadku zagubienia, zniszczenia kluczy do narciarni lub karty pokojowej Gość ponosi odpowiedzialność finansową w kwocie 100 PLN za każdy klucz oraz 30 PLN za każdą kartę.
 15. Pensjonat zastrzega sobie prawo do przeniesienia rezerwacji Gościa na inny, dogodny i dostępny termin w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej przyjęcie Gościa w zarezerwowanym pierwotnie terminie.
 16. W przypadku braku możliwości kontynuacji świadczenia usług hotelowych, spowodowanych siłą wyższą, Pensjonat Pod Kotelnicą, ze względów bezpieczeństwa,  zastrzega sobie prawo do wymeldowania Gości i zwrócenia kosztów za niewykorzystany pobyt.
 17. Dokonując płatności Polskim Bonem Turystycznym  Gość jednocześnie oświadcza, że usługi hotelarskie, za które dokonuje płatności, realizowane są na rzecz dziecka, na które osobie uprawnionej, w rozumieniu ustawy o Polskim Bonie Turystycznym z dnia 15 lipca 2020 r. przyznano świadczenie w formie bonu.
 18. Na terenie Pensjonatu Pod Kotelnicą obowiązuje niniejszy Regulamin oraz wytyczne Ministerstwa Rozwoju w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce ( zwane dalej   „Wytyczne” ), do czasu ich odwołania. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Wytycznymi, pierwszeństwo w zastosowaniu mają Wytyczne.
 19. Goście rażąco naruszający przepisy niniejszego Regulaminu mogą zostać wyproszeni z obiektu, przez obsługę Pensjonatu, ze skutkiem natychmiastowym oraz będą zobowiązani do niezwłocznego uregulowania należności za wykorzystane usługi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r. poz. 875 ).

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ WŁAŚCICIELI, KADRĘ KIEROWNICZĄ I PRACOWNIKÓW OBIEKTU I WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 15 WRZEŚNIA 2020 ROKU.

Załącznik numer 1 do Regulaminu Obiektu

Cennik

Niniejszy załącznik zawiera koszty za poszczególne zniszczenie/uszkodzenie mienia Pensjonatu Pod Kotelnicą*

 

l.p.

przedmiot

Cena ( za sztukę )

1.

Informator

150 PLN

2.

Zawieszka hotelowa

50 PLN

3.

Karta – klucz

30 PLN

4.

Klucz do narciarni

100 PLN

5.

Pościel

100 PLN

6.

Ręcznik lub stopka

40 PLN

7.

Telewizor

1600 PLN

8.

Pilot TV

40 PLN

9.

Czajnik elektryczny

400 PLN

10.

Wykładzina

500 PLN

11.

Zamek hotelowy z klamką

3000 PLN

12.

Włącznik hotelowy prądu na kartę

300 PLN

13.

Telefon

150 PLN

14.

Kabina prysznicowa

1500 PLN

15.

Dozownik mydła

30 PLN

16.

Suszarka do włosów

200 PLN

 

*w przypadku uszkodzenia mienia pensjonatu nie zawartego w niniejszym załączniku Pensjonat Pod Kotelnicą zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny szkody.

Regulamin rezerwacji

 1. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać osobiście w budynku Pensjonatu Pod Kotelnicą ( w recepcji ),  telefonicznie pod numerem 18 265 44 77, lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@podkotelnica.pl.
 2. Osobom, które nie dokonały rezerwacji i/lub nie wpłaciły zadatku zakwaterowanie nie jest gwarantowane.
 3. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Pensjonat Pod Kotelnicą zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 4. Dokonując rezerwacji, Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych koniecznych do wykonania usługi hotelowej. Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Pensjonat Pod Kotelnicą na zasadach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych oraz Polityce Prywatności.
 5. Rezerwacji można dokonać na osobę fizyczną bądź osobę prawną.
 6. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie wstępnej rezerwacji wraz z numerem rezerwacji.
 7. Gość po otrzymaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest obowiązany do uiszczenia opłaty rezerwacyjnej stanowiącej zadatek w rozumieniu art.394 KC w wysokości 30% - 50% kosztów pobytu do 3 dni od daty wykonania rezerwacji wstępnej, lub w terminie uzgodnionym z recepcją. Niniejszej wpłaty należy dokonać na konto: Bank Spółdzielczy w Bukowinie Tatrzańskiej PL 55 8791 0009 0000 0008 0002 0001 KOD SWIFT: POLUPLPR, w tytule podając nazwisko oraz numer rezerwacji.
 8. Za datę wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej uznaje się datę zaksięgowania przelewu na ww. koncie.
 9. Pensjonat zastrzega sobie prawo do usunięcia rezerwacji w przypadku braku zaksięgowania na ww. koncie opłaty rezerwacyjnej do 4 dni od daty dokonania  rezerwacji.
 10. Pozostałe koszty pobytu gość jest obowiązany uiścić w dniu przyjazdu gotówką lub kartą płatniczą w chwili zameldowania w obiekcie. Nie akceptujemy karty płatniczej American Express.
 11. Opłata rezerwacyjna stanowiąca zadatek jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, a zarezerwowany pokój zostanie ponownie sprzedany – w takiej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji lub zwrot 50% wpłaconej kwoty.
 12. W przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Pensjonat nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. Pozostała część kwoty za niewykorzystany pobyt może zostać zwrócona na wniosek klienta tylko w przypadku sprzedaży zwolnionych miejsc noclegowych po tej samej cenie i na taki sam okres pobytu.
 13. W przypadku zakupienia pakietów pobytowych (oferta świąteczna, sylwestrowa, wielkanocna itp.) niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia podczas pobytu, jak również jego skrócenie nie powoduje zwrotu pieniędzy. Świadczenia zawarte w pakiecie stanowią integralną całość i nie ma możliwości dokonania osobnej ich wyceny.
 14. Brak zameldowania Gościa do 8:00 rano dnia następnego ( dzień później od zarezerwowanego dnia przyjazdu ) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli nie ustalono inaczej z recepcją.
 15. Wszelkie dostępne promocje/rabaty nie łączą się ze sobą.
 16. W celu otrzymania faktury Gość ma obowiązek poinformować recepcję o tym fakcie, najpóźniej w dniu wykonania opłaty rezerwacyjnej. Na zaksięgowany zadatek zostanie wystawiona faktura zaliczkowa. Informacja złożona po tym czasie spowoduje wystawienie faktury na imię i nazwisko Gościa.
 17. Firma dokonująca rezerwacji pobytu w postaci konferencji, szkolenia, wyjazdu integracyjnego, eventu obowiązana jest do podpisania przed wpłatą zadatku umowy dotyczącej organizacji i świadczenia zamawianych usług.

Regulamin funkcjonowania Pensjonatu/ zasady zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem COVID-19

Celem wdrążanych procedur jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla pracowników ( obsługi ) oraz gości Pensjonatu. Minimalizowanie ryzyka zakażenia Gości oraz innych osób z zewnątrz, w tym dostawców. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Pensjonatu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia. Kompleksowe działanie dostosowanie do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.  

 1. Umieszczono  w widocznym miejscu przed wejściem do pensjonatu  i w recepcji informację o maksymalnej liczbie klientów mogących jednocześnie przebywać w danej części obiektu. Umieszczona została szyba ochronna / przeciwwirusowa w recepcji pensjonatu.
 2. Umieszczone zostały  na terenie pensjonatu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępnych dla gości, a w szczególności przy wejściach na teren obiektu, w obszarze recepcji, przy wejściu do windy, punktów gastronomicznych oraz przy wyjściu z toalet.
 3. W recepcji pensjonatu jest  możliwość zakupu maseczek ochronnych.
 4. Wywieszone zostały  w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcje dot. mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a  przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
 5. Zapewniamy sprzęt i środki oraz monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków należy przestrzegać wymaganego dystansu przestrzennego między personelem a gośćmi (minimum 2 metry).
 6. Ograniczanie do minimum czasu przebywania gości przy recepcji.
 7. Ustalamy i kontrolujemy maksymalną liczbę gości  w pensjonacie – na podstawie liczby dostępnych pokoi.
 8. Wyłączenie z użytkowania pomieszczeń takich jak:, pokój zabaw dla dzieci, część rekreacyjna SPA & Wellnes, , bilardu, w których mogą tworzyć się skupiska ludzi, do czasu wejścia w kolejną fazę odmrażania. Umożliwienie korzystania z w/w. przestrzeni w sytuacji wynajęcia na wyłączność przez gości hotelu wspólnie zakwaterowanych.
 9. Istnieje możliwość użytkowania sali konferencyjnych na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa (zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 m odległości osoby od osoby).
 10. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pensjonacie osób nie niezakwaterowanych.
 11. Na bieżąco dezynfekujemy, nie rzadziej niż co godzinę, ogólnych toalet, windy, blatu recepcyjnego (po każdym gościu), klamek, poręczy, uchwytów, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz innych, często dotykanych powierzchni.
 12. Precyzyjne dozujemy profesjonalne środki myjące w każdym pokoju.
 13. Ograniczamy rutynowe sprzątanie pokoi, które odbywać się będzie na specjalne życzenie Gościa.
 14. Po każdym kliencie robimy rutynowe sprzątniecie pokoju i dezynfekcję wszystkich powierzchni dotykowych (w tym oparcia krzeseł), sprzętu (np. piloty) i łazienki  po sprzątnięciu pomieszczenia – dokonujemy ozonowania wnętrza.
 15. Pokój będzie ponownie wynajęty po zakończeniu dezynfekcji w okresie zgodnym z instrukcją urządzenia służącego do ozonowania, zleceń producenta stosowanej technologii.
 16. Personel sprzątający jest wyposażony w przyłbice i  rękawiczki, a w razie potrzeby w fartuch z długim rękawem. Pościel i ręczniki prane w temp. Min 60 ºC z dodatkiem detergentu. Prane i dostarczane w reżimie sanitarnym.
 17. Obowiązuje zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.
 18. W miarę możliwości wietrzymy wszystkie pomieszczenia pensjonatu bądź będziemy ozonować powierzchnie wspólne, w wyznaczonych zakresach czasowych.
 19. Funkcjonowanie baru w pensjonacie wyłącznie w reżimie sanitarnym ( z uwzględnieniem zakazu organizowania posiłków w formie bufetu).

Serwujemy posiłki tylko dla gości pensjonatu w przestrzeni restauracji z  zachowaniem minimum 2 m odległości między osobami spożywającymi posiłek

 1. W związku z zagrożeniem wirusem COVID -19 pensjonat ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które zwiększałaby zagrożenie gości oraz personelu pensjonatu (np. dostarczanie bagaży do pokoju itp.)
 2. Wyznaczyliśmy i przygotowaliśmy (wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, lub pokój, w którym będzie można czasowo odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Przygotowaliśmy w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Informujemy wszystkich gości oraz potencjalnych klientów pensjonatu o procedurach bezpieczeństwa zastosowanych w związku z wirusem COVID-19 w obiekcie.

Zarząd Pensjonatu będzie bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa w trakcie pobytu naszych Gości. 

POLITYKA BEZPIECZEŃTWA W „ABP PODHALE SP. Z O.O.”

Część I – Wstęp

§ 1

Zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883  z późn. Zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), zwanego dalej „rozporządzeniem”, ustanawia się „Politykę Bezpieczeństwa”.

§ 2

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o jednostce organizacyjnej, należy przez to rozumieć ABP Podhale Sp. z o.o., posługującą się numerem KRS: 275665, jako Administratora Danych Osobowych reprezentowanego przez Zarząd.

Część II – Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

§ 1

Każda osoba, mająca dostęp do danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej jest zobowiązana do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

§ 2

Wymagany przez rozporządzenie wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe (zwany dalej „obszarem przetwarzania”) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

§ 3

Wymagany przez rozporządzenie wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych, opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

§ 4

Osoby, które przetwarzają w jednostce organizacyjnej dane osobowy, muszą posiadać pisemne upoważnienie do przetwarzania danych nadane przez Administratora Danych Osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności tych danych (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu).

§ 5

Każda osoba posiadająca upoważnienie do przetwarzania danych osobowych posiada swój identyfikator oraz hasło, pozwalające na zalogowanie się do systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe. Techniczne wymagania, jakie musi spełnić hasło, określone zostały
w części II § 2 Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

§ 6

W przypadku konieczności dostępu do obszaru przetwarzania osób, nieposiadających upoważnienia,
o jakim mowa  w § 4 (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu), które muszą dokonać doraźnych prac o charakterze serwisowym lub innym, podpisują oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu), chyba że czynności odbywają się pod nadzorem osoby upoważnionej do przetwarzania danych.

§ 7

Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu przetwarzania danych osobowych może nastąpić wyłącznie
w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy.

§ 8

Udostępnienie danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu może nastąpić wyłącznie po pozytywnym zweryfikowaniu ustawowych przesłanek dopuszczalności takiego udostępnienia, przez co rozumie się w szczególności właściwie umotywowany wniosek podmiotu uprawnionego.

§ 9

Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane w formie papierowej, upoważnione osoby przechowują w obszarze przetwarzania danych w szafach zamykanych na klucz.

W przypadku konieczności zniszczenia papierowych dokumentów zawierających dane osobowe, ich zniszczenie dokonuje się poprzez pocięcie w niszczarce.

§ 10

Zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym określone są w „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w ABP Podhale Sp. z o.o.”

§ 11

Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej sprawuje prezes zarządu, który może wyznaczyć pełnomocnika ds. danych osobowych do którego zadań będzie należało bezpośrednie nadzorowanie stanu realizacji procedur związanych z ochroną danych osobowych,
a w razie potrzeby także bezpośrednia realizacja procedur w imieniu prezesa zarządu. Upoważnienie dla pełnomocnika ds. danych osobowych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego dokumentu.
W przypadku wyznaczenia pełnomocnika ds. danych osobowych należy do niego odnosić obowiązki przewidziane w paragrafach następujących dla osoby nadzorującej przetwarzanie danych.

§ 12

Osoba nadzorująca przetwarzanie danych prowadzi wykaz zbiorów danych osobowych przetwarzanych w jednostce organizacyjnej (załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu) oraz, kiedy jest to wymagane przez przepisy, zgłasza zbiory do rejestracji do GIODO. W ramach nadzoru nad przetwarzaniem danych, osoba ta sprawdza w szczególności cele, zakres przetwarzania, czas przetwarzania oraz sposoby zabezpieczenia danych osobowych. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu) nadaje osoba nadzorująca przetwarzanie danych, która jest także zobowiązana do przeprowadzania analizy ryzyk związanych
z zagrożeniami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych w jednostce organizacyjnej.

§ 13

Osoba nadzorująca przetwarzanie danych prowadzi również następujące wykazy:

 1. ewidencję osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu)
 2. wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, stanowiących obszar przetwarzania (załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu)
 3. wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane (załącznik nr 7 i nr 9 do niniejszego dokumentu)
 4. wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 31 ustawy (załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu)

§ 14

Osoby upoważnione do przetwarzania danych mają obowiązek:

 1. przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą
  i rozporządzeniem
 2. nie udostępniać ich oraz uniemożliwiać dostęp do nich osobom nieupoważnionym
 3. zabezpieczać je przed zniszczeniem

§ 15

W przypadku otrzymania wniosku  o udostępnienie danych osobowych od osoby, które one dotyczą, osoba wyznaczona przez osobę nadzorującą przetwarzanie danych przygotowuje odpowiedź w ciągu 30 dni.

§ 16

W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, osoba nadzorująca przetwarzania danych jest obowiązana poinformować te osobę w przystępnej dla niej formie  o:

 1. adresie swojej siedziby i pełnej nazwie,
 2. celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 3. prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 4. dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

Wyżej wymienione informacje mogą zostać podane w szczególności poprzez widoczny zapis na karcie meldunkowej lub w innym dokumencie udostępnianym klientowi lub ustnie, przez wyznaczonego pracownika jednostki organizacyjnej.

Część III – Postanowienia końcowe

§ 1

Nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych grozi odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 49-54a ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem, znajdują zastosowanie przepisy ustawy
o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29  kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

§ 3

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 roku.

 

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W „ABP PODHALE SP. Z O.O.”

I – Część ogólna

§ 1

Zgodnie z art.. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 883  z późn. zm.) oraz z § 3  ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29  kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), ustanawia się „Instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”.

§ 2

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w §1 niniejszej części
 2. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie, o którym mowa w § 1 niniejszej części
 3. jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć ABP Podhale Sp. z o.o., posługującą się numerem KRS: 275665, jako Administratora Danych Osobowych (ADO) reprezentowanego przez zarząd
 4. ASI – należy przez ro rozumieć Administratora Systemu Informatycznego w rozumieniu § 3 niniejszej części
 5. Instrukcji – należy przez to rozumieć niniejszy dokument
 6. Polityce Bezpieczeństwa – należy przez to rozumieć przyjęty do stosowania w jednostce organizacyjnej dokument zatytułowany „Polityka Bezpieczeństwa w ABP Podhale Sp. z o.o.”
 7. Użytkowniku -  należy przez to rozumieć osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym w drodze upoważnienia, o jakim mowa w części II § 4 Polityki Bezpieczeństwa
 8. systemie informatycznym – należy przez to rozumieć system informatyczny, w którym przetwarzane są dane osobowe w jednostce organizacyjnej.

§ 3

ASI wyznaczony jest przez ADO drogą pisemnego upoważnienia. W przypadku nie wyznaczenia ASI, jego funkcję pełni osoba pełniąca funkcję ADO. Wzór upoważnienia ASI stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. ASI jest również zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa

§ 4

ASI jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
w zakresie systemy informatycznego służącego do tego celu. Do obowiązków ASI należy także kontrola przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym a siecią publiczną oraz kontrola działań inicjowanych z sieci publicznej i systemu informatycznego. Obowiązkiem ASI jest również zabezpieczenia sprzętu komputerowego przed nieuprawnionym dostępem oraz przeprowadzanie analizy ryzyka uwzględniającej realne zagrożenia dla systemu informatycznego.

§ 5

Zgodnie z rozporządzeniem, uwzględniając fakt, że użytkowany w jednostce organizacyjnej system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych jest połączony z siecią Internet, wprowadzi się wysoki pozom bezpieczeństwa.

II – Część szczegółowa

§ 1

Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym określa się w sposób następujący:

 1. użytkownik zamierzający przetwarzać dane osobowe, po uzyskaniu upoważnienia stanowiącego załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa, oraz podpisaniu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa, składa ustnie wniosek do ASI
  o nadanie identyfikatora i hasła  w celu umożliwienia wykonywania przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym, ASI zobowiązany jest niezwłocznie przydzielić użytkownikowi identyfikator i hasło. Podanie użytkownikowi hasła nie może nastąpić
  w sposób umożliwiający zapoznanie się  z nim osobom trzecim. 
 2. W przypadku wygaśnięcia przesłanek uprawniających użytkowania do przetwarzania danych osobowych, w szczególności cofnięcia upoważnienia , stanowiącego załącznik nr 3 do Polityki Bezpieczeństwa, ASI zobowiązany jest do dopełnienia czynności uniemożliwiających ponowne wykorzystanie identyfikatora użytkownika, którego uprawnienia wygasły.

§ 2

Stosuje się następujące metody oraz środki uwierzytelniania, a także procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem:

 1. Hasło składa się, z co najmniej 8 znaków, zawiera małe i wielkie litery  oraz cyfry lub znaki specjalne
 2. Osobą odpowiedzialną za przydział identyfikatora i pierwszego hasła jest ASI
 3. Użytkownik po pierwszym  zalogowaniu się do systemu jest zobowiązany do zmiany hasła, jest również zobowiązany do zmiany hasła, co każde 30 dni
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia swojego hasła przed nieuprawnionym dostępem do osób trzecich.

§ 3

Stosuje się następujące procedury rozpoczęcia, zawieszenia pracy przeznaczone dla użytkowników systemu:

 1. W celu zalogowania do systemu informatycznego, użytkownik podaje swój identyfikator oraz hasło
 2. System jest skonfigurowany w taki sposób, aby po okresie 30 minut bezczynności uruchamiany był wygaszacz ekranu. Do ponownego wznowienia pracy konieczne jest ponowne zalogowanie się przy użyciu identyfikatora i hasła
 3. Po zakończeniu pracy użytkownik jest zobowiązany do wylogowania się, a następnie do wyłączenia komputera.

§ 4

Stosuje się następujące procedury tworzenia oraz przechowywania kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących do ich przetwarzania:

 1. Kopia pełna przetwarzanych danych osobowych wykonywana każdego miesiąca
 2. Wykonane kopie zapasowe przechowuje się na pamięci przenośnej (pendrive), odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni na wydzielonych serwerach lub na nośnikach CD\DVD, nośniki zawierające kopie zapasowe są przechowywane  w szafie zamykanej na klucz, do której dostęp posiada wyłącznie ASI lub w sytuacji wyjątkowej, osoba przez niego wyznaczona. Kopie zapasowe przechowywane są w szafie pancernej w pomieszczeniu właściwym dla zarządu spółki będącej ADO.

§ 5

Elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe przechowywane są w szafach zamykanych na klucz, do których dostęp ma jedynie ASI oraz, w sytuacjach wyjątkowych, osoba przez niego wyznaczona, dane są przechowywane przez okres, w który istnieją przesłanki do ich przetwarzania, po ustaniu przesłanek do przetwarzania, dane musza zostać usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie

Sprzęt komputerowy, na którego dyskach twardych zawarte są dane osobowe, przechowywany jest w obszarze przetwarzania danych osobowych, w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa

§ 6

System informatyczny zabezpiecza się przed działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępy do tego systemu poprzez stosowanie specjalistycznego oprogramowania, o jakim mowa w lit. a niniejszego paragrafu:

 1. Oprogramowaniem antywirusowym stosowanym w jednostce organizacyjnej jest:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Użytkownikom nie wolno otwierać na komputerach, na których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, plików pochodzących z niewiadomego źródła bez zgody ASI
 3. Za wdrożenie i korzystanie z oprogramowania antywirusowego, określonego w lit. a oraz oprogramowania firewall, odpowiada ASI

§ 7

Odnotowanie informacji o odbiorcach, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia (z wyłączeniem osób, których dane dotyczą, osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych, organów państwowych lub organów samorządu terytorialnego, którym dane są udostępniane w związku z prowadzonym postepowaniem), odbywa się poprzez zapisane tej informacji w utworzonym na dysku twardym komputera pliku dotyczącym danej osoby, zgodnie z systemem zapisywania informacji opisanym, w § 12 niniejszej części.

§ 8

Stosuje się następujące procedury wykonywania przeglądów i konserwacji systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych:

 1. ASI raz na 3 miesiące wykonuje generalny przegląd systemu informatycznego, polegający na ustaleniu poprawności działania tych jego elementów, które są niezbędne do zapewnienia realizacji funkcji wynikających z niniejszej Instrukcji
 2. W przypadku stwierdzenia przez ASI nieprawidłowości w działaniu elementów systemu opisanych w lit. a niniejszego paragrafu podejmuje on niezwłocznie czynności zmierzające do przywrócenia ich prawidłowego działania
 3. Jeżeli do przywrócenia prawidłowego działania systemu niezbędna jest pomoc podmiotu zewnętrznego, wszelkie czynności na sprzęcie komputerowym dokonywane w obszarze przetwarzania danych osobowych, powinny odbywać się w obecności ASI lub w sytuacji wyjątkowej – osoby przez niego wyznaczonej

§ 9

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczony przed utratą danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej poprzez stosowanie

 1. komputerów przenośnych wyposażonych w własne źródło zasilania
 2. zewnętrznego serwera w celu zapisywania danych
 3. listew przepięciowych, połączonych pomiędzy siecią zasilającą a komputerami

§ 10

Osoba użytkująca komputer przenośny zawierający dane osobowe zachowuje szczególną ostrożność podczas jego transportu, przechowywania i użytkowania poza obszarem przetwarzania danych osobowych, w tym dodatkowo zabezpiecza hasłem pliki lub foldery zawierające dane osobowe.

§ 11

Urządzenia dyski lub inne elektroniczne nośniki informacji, zawierające dane osobowe, przeznaczone do:

 1. likwidacji – pozbawia się wcześniej zapisu tych danych, a w przypadku, gdy nie jest to możliwe, uszkadza się w sposób uniemożliwiający ich odczytanie
 2. przekazania podmiotowi nieuprawnionemu do przetwarzania danych – pozbawia się wcześniej zapisy tych danych w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie albo naprawia  się je pod nadzorem ASI

§ 12

Dla każdej osoby, której dane są przetwarzane, system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych ograniczonych wyłącznie do edycji tekstu w celu udostępnienia go na piśmie) zapewnia odnotowanie:

 1. daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu (automatycznie)
 2. identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu (automatycznie)
 3. źródła danych (jedynie w przypadku zbierania danych nie od osoby, której dotyczą)
 4. informacji o odbiorcach w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych
 5. sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych

§ 13

Dla każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane system informatyczny, zapewnia sporządzanie i wydrukowanie raportu zawierającego w powszechnie zrozumiałej formie informacje, o których mowa w § 12 lit. a-e.

§ 14

Stosuje się następującą procedurę w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego:

 1. w przypadku stwierdzenia przez użytkownika naruszenia zabezpieczeń przez osoby nieuprawnione jest on zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie ASI
 2. ASI jest zobowiązany niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do ustalenia przyczyn naruszeń zasad bezpieczeństwa i zastosować środki uniemożliwiające ich naruszenie
  w przyszłości

§ 15

Usuwanie danych osobowych utrwalonych na nośnikach elektronicznych następuje poprzez powierzenie tych nośników w celu usunięcia zapisanych na nich danych wyspecjalizowanej w tej dziedzinie firmie informatycznej, lub poprzez nadpisanie usuwanych informacji przez ASI w taki sposób, by nie istniała możliwość ich ponownego odczytania. W celu usunięcia danych zapisanych na elektronicznych nośnikach ASI może dokonać ich fizycznego uszkodzenia w taki sposób, by nie istniała możliwość odtworzenia zapisanych na nich danych

III – Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją, znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 Nr 133  poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 20014 r Nr 100, poz. 1024).

§ 2

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 15  marca 2016 roku.

 

Oferty specjalne

Sylwester Pod Kotelnicą
od 2 450 /pobyt
od 2 450 /pobyt

Spędź tę wyjątkową sylwestrową noc na Podhalu! U podnóża Kotelnicy Białczańskiej, w sąsiedztwie Termy Bania w kameralnym pensjonacie.

Szczegóły oferty

Sylwester Pod Kotelnicą

Święta Bożego Narodzenia
od 1 850 /pobyt
od 1 850 /pobyt

Boże Narodzenie w górach – białe Święta pachnące jodłą i grzybami. Zamknij oczy i już teraz wyobraź sobie czekającą Cię atmosferę: jest ...

Szczegóły oferty

Święta Bożego Narodzenia

5 noclegów - FERIE 2023
od 1 300 /pobyt
od 1 300 /pobyt

Zapraszamy do skorzystania z oferty RODZINNE FERIE w Pensjonacie Pod Kotelnicą: obiekt położony w bezpośrednim sąsiedztwie największego Ośrodka ...

Szczegóły oferty

5 noclegów - FERIE 2023

7 nocy FERIE 2023
od 1 670 /pobyt
od 1 670 /pobyt

Spędź rodzinne FERIE 2023 w centrum górskiej przygody- Pensjonacie Pod Kotelnicą.

Szczegóły oferty

7 nocy FERIE 2023

Voucher kwotowy o wartości 200 PLN
od 200 /szt.
od 200 /szt.

Podaruj Swoim bliskim wyjątkowe chwile w Białce Tatrzańskiej.  

Szczegóły oferty

Voucher kwotowy o wartości 200 PLN

Voucher kwotowy o wartości 400 PLN
od 400 /szt.
od 400 /szt.

Wyjątkowe chwile w Białce Tatrzańskiej.  

Szczegóły oferty

Voucher kwotowy o wartości 400 PLN

Voucher kwotowy o wartości 500 PLN
od 500 /szt.
od 500 /szt.

Wyjątkowe chwile w Białce Tatrzańskiej.

Szczegóły oferty

Voucher kwotowy o wartości 500 PLN

Voucher na pobyt dla dwojga
od 1 049 /szt.
od 1 049 /szt.

Idealny prezent z okazji ślubu, rocznicy, walentynek - pobyt w Białce Tatarzańskiej w Pensjonacie Pod Kotelnicą.

Szczegóły oferty

Voucher na pobyt dla dwojga

Zobacz wszystkie

ul. Środkowa 207a
34-405 Białka Tatrzańska, PL

Wirtualny spacer
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez ABP PODHALE Sp. z o.o., ul. Środkowa 176, 34-405, Białka Tatrzańska Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane